Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”)

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Hóbor Eurotrans Kft. – H&K Consulting (székhely: 5600 Békéscsaba, Kolozsvári utca 22. adószám: 27278503-2-04 mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Hóbor Eurotrans Kft. – H&K Consulting

A szolgáltató székhelye:5600 Békéscsaba, Kolozsvári utca 22.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@handk.hu

Cégjegyzékszáma: 04-09-015146

Adószáma: 27278503-2-04

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Gyulai Törvényszék Cégbírósága
Cg.04-09-015146/11

Telefonszámai: 06302392594

Engedély száma: IVG-029/2020/H, IVM-029/2020/H

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 Korm.
rendelet 35. § (4) bekezdése alapján a kivitelező vállalkozó
részére kiadott nyilvántartási szám: 13B28115

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Sybell Informatika Kft.
Cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B

Adatkezelés nyilatkozat

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendeletnek (a továbbiakban: GDPR), illetve a vonatkozó magyar jogszabályoknak, különös tekintettel az információs Önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően.

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a vele kapcsolatban álló személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, személyes adataikat bizalmasan kezeli, és betart minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Hóbor Eurotrans Kft.- H&K Consulting a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát szavatolja. Mint adatkezelők, kötelezettséget vállalunk azért, hogy szolgáltatásaink igénybevétele esetén minden adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

Adatkezelő megnevezése:

Hóbor Eurotrans Kft. – H&K Consulting, Székhely: 5600 Békéscsaba, Kolozsvári utca 22., adószám: 27278503-2-04, telefon: 06302392594, e-mail: info@handk.hu.

A Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: adószám, adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám stb.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig érvényesek, azt a megalkotó bármikor módosíthatja a felek külön hozzájárulása nélkül.

1.3. Minden szerzői jogunkat fenntartjuk a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján.

A www.handk.hu honlapon megjelenő minden tartalom, így a leírások, cikkek, képek, a honlap grafikája logó, letölthető dokumentumok vagy bármely más egyéni, eredeti megoldásunk szerzői mű a fenti törvényben és a Ptk.-ban megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt áll. Az oldalainkon olvasható művek szerzői, a művekben olvasható eltérő rendelkezések hiányában műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik: elérési út (link) bemásolásával, az eredeti, hiánytalan, módosítás nélküli tartalmat külön engedély nélkül. Minden más esetben kifejezett írásbeli hozzájárulás szükséges a felhasználáshoz. Tilos a fenti műveinkről bármely technikai módszerrel, bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása az írásbeli előzetes hozzájárulásunk nélkül.

Cégünk tartalmi elemenként, 50.000,-Ft – 100.000,-Ft  kártérítésre tart igényt, amennyiben az oldalról jogtalan másolás, többszörözés vagy bármi jogsértés történik!

1.4. Adatkezelési szabályok

Adatkezelő megnevezése:

Hóbor Eurotrans Kft. – H&K Consulting

Székhely: 5600 Békéscsaba, Kolozsvári utca 22., adószám: 27278503-2-04, telefon: 06302392594, e-mail: info@handk.hu

Adatkezelési tájékoztató honlapunkon érhető el. A Hóbor Eurotrans Kft.- H&K Consulting a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát szavatolja. Mint adatkezelők, kötelezettséget vállalunk azért, hogy szolgáltatásaink igénybevétele esetén minden adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

Szolgáltatások köre

1.5. Szolgáltatásaink

Ingatlan felújítás

Szolgáltatás részletezése

Vállaljuk ingatlanok felújítását a költségtervezéstől a teljes kivitelezésig. A felújítási munkálatok során saját szakembereinkkel, illetve alvállalkozóinkkal működünk közre. Önnek csak velünk kell kapcsolatban állnia, hiszen a teljes felújítást koordináljuk az Ön elképzelési és iránymutatásai alapján. Az ingatlanok felújítására a legoptimálisabb megoldás – annak függvényében, hogy milyen mértékű a felújítás – ha az ingatlan átadása üres állapotban történik meg. Az ingatlan felújítási munkálatai, illetve a feltárások (bontások) során javaslatot teszünk a szükséges javításokra, munkálatokra, hiszen közös érdekünk, hogy az ingatlan megfelelő minőségben kerüljön felújításra. A javasolt munkálatok elfogadás nem kötelező, de ezek el nem végzéséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az építkezések és építési engedélyek beszerzése az ön feladata, nem kötelességünk vizsgálni a jogszabályoknak való megfelelést. A hatályos építési jogszabályok szerint történő építmény létrehozása az Ön érdeke, így ezen szabályozásoknak Önnek kell megfelelni és utána járni. Amennyiben jogszabálynak való megfelelés megléte nélkül épített, úgy ezen szankciók esetére felelősséget nem vállalunk. Kivitelező cég vagyunk, épület tervezést nem végzünk, a létesítmény építésével kapcsolatos esetleges jogi szabályozásokra felhívjuk a figyelmet, de ezeknek való megfelelés az Ön feladata.

Felmérés, szemle valamint árajánlat

A felújításra/felmérésre vonatkozó kérelmét írásban kérjük Öntől a Felmérési nyilatkozatunk kitöltésével és annak aláírásával, melyet e-mailben vagy a felmérés során személyesen is átadhat.

A felmérések díjai a következőképpen alakulnak.
A felmérés díja bruttó, így minden esetben tartalmazza az ÁFÁ-t.

Elvégzendő munkálat

Kérem IGEN/NEM

Felmérés díja

Tető és bádogos munka

 

6.350,-Ft

Asztalos munka konyhaszekrény[i]

 

19.050,-Ft

Asztalos munka egyéb

 

6.350,-Ft

Kőműves munka

 

 

 

12.700,-Ft

Burkolás, külső szigetelés

 

Glett, festés, gipszkartonozás

 

Nyílászáró csere

 

Gépi földmunka

 

Villanyszerelés

 

9.525,-Ft

Víz, – gáz, – fűtésszerelés

 

9.525,-Ft

Összesen

 

 

 

Amennyiben tető, asztalos konyha vagy egyéb asztalos munkálatok is felmérésre (tehát első három blokk) kerülnek úgy a fent megjelölt díjak nem külön-külön értendők, hanem egységesen bruttó 19.050,-Ft. Ezen munkálatokat alvállalkozó bevonásával végezzük. Ezen díj konyhaszekrény esetében tartalmaz egy 3D látványtervet is.

Kőműves, burkolás, szigetelés, glett, festés, gipszkartonozás, nyílászárók cseréje, gépi földmunka, tereprendezés, térkő, stb munkálatok kerülnek felmérésére úgy ezek egységes díjai bruttó 12.700,-Ft.

Villanyszerelést és víz, – gáz, – fűtésszerelést érintő felmérések esetében az alvállalkozóink kiszállási és árajánlat elkészítési költsége, vállalkozónként bruttó 9.525,-Ft.

Ezen díjak az árajánlat átadása előtt fizetendőek készpénzben vagy átutalással. Tartalmazzák a kiszállások költségeit (max 2 kiszállás – további kiszállások díjai 2.540,-ft/alkalom) a komplett költségvetést várható/becsült anyag és munkadíj bontásban.

A megfizetett felmérési díjak az általunk elvégzett munkálatok esetén levonásra kerülnek a fizetendő munkadíjból, tehát ez Önnek csak abban az esetben jár relatív költséggel, ha nem minket (alvállalkozóinkat) választják kivitelezőnek.

Az Árajánlatok kizárólag a Megbízó és a Megbízott tulajdonát képezik, azt harmadik félnek átadni szigorúan tilos. Más személy által történő felhasználása, illetve az ajánlat terjesztése Ptk. büntetőjogi felelősséget von maga után.

Az árajánlatot az Ön által megadott e-mail címre küldjük el Önnek, az utolsó felmérést követően 14 munkanapon belül. Lehetőségeinkhez mérten személyesen is igyekszünk átadni azt minden esetben annak részletes magyarázatával. Személyes vagy telefonos egyeztetés során pontról pontra végig vesszük az Árajánlat pontjait, a kivitelezés megvalósítását, minden felmerült kérdést.

Amennyiben a felmérést ás Ajánlatátadást követően a kivitelezési igények megváltoznak, vagy a felújítás során kért változtatások merülnek fel és ezt írásban is kérik kimutatni, úgy a fenti árban max 2 alkalommal dolgozzuk át Önnek a költségvetést. Ezeken felüli változtatási igények és ezek dokumentálása, átszámolása bruttó 3.810,-Ft/változtatás.

Az árajánlat külön kérésre tartalmazza az Otthon felújítási támogatás igénybevétele esetén várható visszatérítendő összeget és ezen összeg levezetését. Asszisztencia szolgáltatásunk keretein belül tanácsadással/javaslatokkal/feltételek értelmezésével/MÁK állásfoglalások kérésével tudunk Önnek segítséget nyújtani az ügyintézésben.

A támogatás utófinanszírozású, így a támogatási kérelem összeállításában adminisztratív/ tájékoztatási segítséget külön díj ellenében biztosítunk Önnek. Ennek költsége bruttó 25.400,-Ft. Ez az összeg nem tartalmazza az igénylési csomag összeállítását, pusztán adminisztratív segítség és tájékoztatási díj.

Az Árajánlat és jelen Általános Szerződési feltételek elfogadását az Árajánlat egy eredeti aláírt példányával/kivételes esetekben e-mailben jelezheti felénk. Az Árajánlat elfoldásával, a Megbízási szerződés aláírásával Ön egyben elfogadja jelen Általános Szerződési feltételeinket is.

Az Árajánlat egyben tartalmazza a kért munkálatokat, szakágankénti bontásban, így amennyiben valamelyik részével kapcsolatban kétségei merülnének fel, úgy részfeladatok elvégzésének leszerződésére is lehetősége nyílik. Tehát amennyiben a teljes ajánlatból mely például tartalmaz kőműves munkát és villanyszerelést is, úgy van lehetősége vagy csak a kőműves vagy csak a villanyszerelési munkálat elvégzését is kérni, stb.

Amennyiben az elkészült árajánlatból szakágon belül kíván kivenni részeket, pl Ön bont, vés, stb az Árajánlat változtatás jogát fenntartjuk. Hiszen a kiadott árak komplett procejtekre kerülnek meghatározásra.

Amennyiben a megrendelt munkálatokhoz képest plusz feladatok társulnak, úgy ezen feladatok elvégzése nem veszélyeztethetik egyéb Megbízóval kötött megállapodásaink szerinti kezdési időpontokat. Ez azt jelenti, hogy ha plusz feladatot kér, de egyéb Megbízó beütemezett felújítása következik, úgy a plusz feladat elvégzésére akkor kerülhet sor, amikor az nem veszélyezteti a másik Megbízóval kötött szerződésünk szerződésszerű teljesítését. Lehetőségeinkhez és kapacitásainkhoz mérten, időjárás függvényében, szerződésszerűen végezzük a teljesítéseket. Amennyiben módunkban áll igyekszünk a pluszban kért feladatokat egy blokkban teljesíteni, természetesen ezzel az Önnek adott teljesítési határidő módosulhat.

Anyagok beszerzése

Az árajánlatban megjelölt anyagok mennyisége és ára tájékoztató jellegű. Árukért a piaci árváltozások miatt sem tudunk felelősséget vállalni. Azon anyagok melyeket a Megbízott szerez be nem állnak rendelkezésre készleten, számos anyag esetében szükséges azok megrendelése a beszállítóktól. Minden esetben a munkálatok megkezdése előtt szerezzük be azon anyagokat melyek a következő munkafázis elvégzéséhez szükségesek. A munkálatok megkezdése előtt hetekkel/hónapokkal beszerzett áruk/termékek minőségéért felelősséget nem tudunk vállalni. Továbbá az egyes felmerült változások a kivitelezésben//munkálatokban szintén eredményezhetnek többlet/kevesebb anyagokat.

Amennyiben a kivitelezés ideje alatt részleges elszámolást kér, azt kérjük írásban jelezze. Ebben az esetben megküldjük Önnek az addig a napig beszerzett és számunkra is kiszámlázott, beárazott anyagok listáját, valamint az addigi napig elvégzett munkálatok/többletmunka költségeit tartalmazó részleges elszámolást/kimutatást. Amennyiben Ön nem kéri a részleges elszámolást, ebben az esetben azt csak a végszámla elkészítése előtt készítjük és küldjük el Önnek e-mailben.

Anyagok kiszállítása felár ellenében történik, az Árajánlatban egyedileg meghatározásra kerül ennek ellenértéke. Amennyiben az Ajánlat nem tartalmazza az anyagok kiszállításának költségeit úgy minden esetben min. 5000,-Ft+áfa/kiszállítás fizetendő.

Amennyiben a Megbízó által megvásárolt anyagok kerülnek kiszállításra úgy egyedi árat határozhatunk meg a kiszállítás költségét illetően, tekintettel arra, hogy az Ajánlat elkészítésekkor még nem ismert annak mérete, súlya, anyaga. Továbbá a kiszállítás díja mindig a lakcímig érvényes, amenniyben 1., 2., stb emeletre kell a Megbízó által és a Cégünk által beszerzett anyagokat felhordani úgy annak külön költsége van, mely emeletenként és körönként 500,-ft+áfa/emelet/fő. Ezen ár érvényes a sitt és építési hulladék elszállítására, illetve ezen anyagok, törmelék emeletekről történő lehordására.

Sitt és építési hulladék elszállítása szintén felár ellenében kérhető. Ezen igényét kérjük jelezze felénk.

Amennyiben a sitt és építési hulladék elszállítását kéri cégünktől, úgy a keletkezett hulladékot elszállítjuk külön díj és hulladékkezelési költség ellenében. Aktuális árakról kérjük érdeklődjön. Amennyiben az építési hulladék és sitt elszállítását nem cégünk végzi el, úgy a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban való biztosítása az Ön érdekköre. Ebben az esetben kérjük gondoskodjon a munkavégzés alatt keletkezett hulladék eltakarításáról, a munkaterület tisztaságáról. 

Fizetési feltételek

A felmérés és az árajánlat költsége helyben, készpénzben a felméréskor vagy átutalással számla ellenében fizetendő az árajánlat átadása előtt. Ezen összeg az általunk elvégzett kivitelezések esetén levonásra kerül az összes munkadíjból, tehát visszatérítjük Önnek.

Az árajánlat tartalmazza a kért munkálatok elvégzéséhez szükséges várható anyagokat és/vagy értéküket, valamint a megbeszélt munkálatok költségeit. Az árajánlatban szereplő anyagok áráért felelősséget nem vállalunk, azok változhatnak. Mind áruk, mind pedig mennyiségük tájékoztató jellegű. A kért munkálatok munkadíjai 30 napig érvényesek.

Az árajánlat várható végösszege alapján kerül meghatározásra a szerződéskötéskor fizetendő előleg, melyek az anyagok beszerzését, továbbá szerződési kötelmünk megerősítését szolgálják. Az előleg összege 40%, melyet előlegszámla ellenében szükséges teljesíteni. Szerződéskötést követően 20 napon belül kerül kiállításra az első előlegszámla. További 40%-ról második előlegszámla készül, az Árajánlat alapján kerül kiállításra a munkálatok kb 50-70% készültségénél, ezt a készültségi fokot, tehát a második előlegszámla esedékességét a Megbízott vállalkozó határozza meg. A második előlegszámla további anyag költségeket, valamint a már elvégzett munkálatokat is tartalmazzák részben. A kivitelezés teljes készültségénél kerül kiállításra a végszámla, amely tartalmazza a ténylegesen beszerzett és felhasznált anyagokat, továbbá a szerződés szerinti munkálatok díjait, valamint a munkálatok közben felmerült plusz anyagok és többletmunka/pótmunka költségeit. Ezen elszámolást e-mailben küldjük meg Önnek, külön kimutatva a felhasznált anyagokat, azok mennyiségét és bruttó árát. Valamint tartalmazza az elvégzett munkálatokat (szerződés szerint, és ami pluszként jelentkezett) Teljesítés esetén a fennmaradó 20%, illetve a felmerült változtatások anyag és munkadíjai kerülnek számlázásra, levonva abból az előlegszámla értékét.

Amennyiben a munkálatok 90-95%-a elvégzésre került, de az anyagok nem állnak rendelkezésre a munkálatok teljes befejezéséhez, pl az ingatlan hőszigetelés után kerülhet sor a redőnyrendelésre, melynek átlagos teljesítési ideje 3-4 hét, stb., így azokat beépíteni csak később áll módunkban, úgy a munkálatok 2. részleteként azon felhasznált anyagok, melyek beszerzésre kerültek, valamint az addig elvégzett munkálatok  kerülnek számlázásra, a megküldött elszámolás alapján. A szerződésből még nem teljesített munkálat kiszámlázása (fenti példa esetén pl a redőnyszerelések díjai) a teljes teljesítés esetén történik meg.

 Egyes szerződéseknél, egyedi esetekben, külön megállapodás alapján ezen fizetési feltételek változhatnak.

Villanyszerelés és víz, – gáz, – fűtésszerelés esetén a fizetendő költségek az alábbiakban módosulnak. A felhasznált anyagokat cégünk számlázza ki Önnek a fentiekben leírtak alapján. Ezen munkálatokra viszont külön szerződés köthető az alvállalkozónkkal, ebben az esetben Ők állítják ki az elvégzett munkálatokról a végszámlát teljesítés esetén. Az Ők számláik nettó munkadíjak, hiszen alanyi adómentes vállalkozók. A villanyszerelési valamint víz, – gáz, – fűtésszerelés munkadíj két részletben kerül meghatározásra és két részletben fizetendő, úgy, mint alaptevékenységek és kért munkálatok elvégzése, valamint későbbi szerelvényezés munkadíjai, 80-20% bontásban. Ezen tételeket Alvállalkozóink számlázzák Önnek.

Víz, – gáz, – fűtésszerelés

Az árajánlat tartalmazza a várható anyagszükségletet és azok árait. Tartalmazza a szaniterek, szerelvények listáját, várható összegét, de ezek beszerzése a Megbízó feladata (külön kérésre és pontos termékmegjelöléssel beszerezzük és kiszállítjuk őket, szállítási díj ellenében) Az anyagok pontos mennyisége feltárás után határozható meg, így minden esetben a munkálatok elvégzésével kerülnek elszámolásra a ténylegesen felhasznált anyagok. Tekintettel arra, hogy ezen munkálatok esetén nem látunk a burkolatok alá felméréskor, kivitelezés során merülhetnek fel váratlan problémák, így költségek, mind anyag, mind pedig munkadíj tekintetében. Az általunk beszerzett és beépített anyagokra 5 év garanciát vállalunk. Amennyiben szükséges a hálózatok tervezése, műszaki átvétele úgy ennek költségeire is tartalmaz az ajánlat utalásokat, ezen költségek ÁFA-s díjak.

Villanyszerelés

Az árajánlat tartalmazza a várható anyagszükségletet és azok árait, kapcsolók, lámpák és konnektorok (szerelvények) nélkül. Nem tartalmazza az anyag és munkadíját az esetleges EPH (földelés) hiánya miatt felmerült plusz munkának, valamint az Amperbővítés költségeit. Ezen költségeket külön kérésre tüntetjük fel Önnek. Az anyagok pontos mennyisége feltárás után határozható meg, így minden esetben a munkálatok elvégzésével kerülnek elszámolásra a felhasznált anyagok. Tekintettel arra, hogy ezen munkálatok esetén nem látunk a burkolatok alá felméréskor, kivitelezés során merülhetnek fel váratlan problémák, változtatások így költségek, mind anyag, mind pedig munkadíj tekintetében.

Tető és ácsmunka, konyhabútor, egyéb asztalos munkálatok

Az árajánlat tartalmazza a várható anyagok listáját és árát, valamint a munkálatok költségeit. Amennyiben szükséges az eresz cseréje az külön megállapodás alapján kerül bele az árajánlatba. Egyéb esetben, ha a tető cserével együtt jár az eresz levétele és visszahelyezése úgy az árajánlat munkadíja a levételt és visszahelyezést is tartalmazni fogja. A faanyag m3-ben kerül meghatározásra, impregnált faanyag felhasználásával, a faanyagok külön festését a munkadíj külön tartalmazza annak igénye esetén. Faanyagot és cserép anyagot minden esetben (ha a beszállító lehetővé teszi – egyes cseréptípusok esetén nem teszik lehetővé a szállítóra való kiszállítást, ilyen esetekben nagyobb/több mennyiség megvásárlásával lehetséges elkerülni az anyaghiányt) szállítóra hozunk el, ez azt jelenti, hogy az esetleges többlet anyagokat visszavételezzük a munkálatok után, hiszen a pontos anyag mennyiség nem meghatározható előre tető csere esetén. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a település kép, településenként eltérő előírásokat alkalmazhat a tető cseréjét illetően. Általánosságban elmondható, hogy ha a tető formája nem változik úgy az nem engedély köteles tevékenység, de mindenképpen érdeklődjön az illetékes építésügyi hatóságnál.

Konyhabútor és egyéb bútor esetén az árajánlat tartalmazza a várható anyagokat méretekkel és azok árát.

Minden felhasznált anyagot beszerzünk és kiszállítunk, kiszállítási díj felszámítása mellett.

Térkő és betonozás

Az Árajánlat tartalmazza a megjelölt térkőre (ennek hiányában átlagárral) vonatkozó árat. CKT alapba kerül lefektetésre, szegélykővel, szükség szerint vasalással, töltéssel. Az ajánlatban szereplő tükör készítés magában foglalja a terület előkészítését, annak kiásását, betöltését tömörítő anyaggal, majd döngölését. Igény szerint a térkő beszerzését és kiszállítását külön szállítási díj ellenében elvégezzük. Ezek az ajánlatban feltüntetésre kerülnek. Egy adott terület betonozása esetén (amennyiben nem térkővel rendezné a területet) garanciát csak úgy tudunk vállalni az elkészített betonra, ha annak utókezelését cégünk végzi, hiszen a beton alapok teherbírása és tartóssága az utókezeléstől (pl nagy melegben locsolni/takarni, stb) nagyban függnek. Javaslatunk az, hogy térkövet alkalmazzunk, kevésbé kényes.

Kőműves munkálatok, átalakítások

Amennyiben szükség lenne olyan munkálat elvégzésére, ami tartó falak eltávolításával/átalakításával jár, úgy a munka megkezdése előtt írásos statikai véleményt kérünk. A statikai vélemény beszerzésében segítséget tudunk nyújtani. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a településrendezési, illetve az építésügyi hatóság településenként eltérő szabályozásokat alkalmaz pl bővítésre, terasz beépítésre, alapterület növelésével járó munkálatokra. Minden ilyen munkálat előtt érdeklődjön az illetékes építésügyi hatóságnál. Az engedély nélkül végzett munkálatok következményeiért a Megbízó felel. Amennyiben tervezőre, földmérőre lenne szükség, cégünk áll rendelkezésére kapcsolataink lévén.

Ha a munkálatok tartalmazzák vagy a feltárás során derül ki, hogy szükséges/ajánlott a falak vakolása, aljzat betonozása úgy hosszabb anyagszáradási idővel kell számolni, illetve a feltárás során felmerülő problémák plusz anyag és munkaköltségeket eredményezhetnek. Az anyagszáradás függ az aktuális időjárástól, a helyiség fűtöttségétől. Gyorsítható a száradás páramentesítő készülék használatával, melynek bérlésével kapcsolatban szintén állunk rendelkezésére. Amennyiben a Megbízó kérésére a munkálatok a teljes száradás előtt kerülnek befejezésre, pl friss aljzatbeton vízszigetelése és laminált padló elhelyezése, vagy falak vakolása, annak teljes száradás nélküli glettelése festése, úgy garanciális javítást nem vállalunk. Ezekben az esetekben számítani lehet arra, hogy az adott helyiségben a levegő páratartalma magas lesz és az építési víz távozni fog, ez vizesedések formájában lesz tapasztalható. Továbbá elkerülhetetlen mellékhatás a falak vakolása esetén, az azokon megjelenő hajszálrepedések, ezek a mozgás miatt keletkeznek, javításuk idővel (mikor megáll a mozgás) megoldható/orvosolható.

Betonozás

Rétegenként technológia száradási idő minimum 2 hét. Az anyagszáradási idő nem része a teljesítési időnek. A teljesítési idő a száradási idővel hosszabbodik.

Vakolás és felületkezelések esetén minden esetben javaslatot teszünk a megfelelő anyagok használatára, úgy, mint vegyes/vályog falazatnál légáteresztő anyagok és rendszerek. Ezen anyagok ára drágább, de alkalmazásukkal az említett vizesedések csökkenthetőek/elkerülhetőek.

Szennyvíz és vízhálózatot érintő módosításokkal együtt jár a beton aljzat feltörése, ezen munkálat teljes egészében értendő, csak egy bizonyos részt feltörni nem lehet. Például egy fürdő felújításnál a teljes alap feltörésre kerül, majd a teljes alap betonozva lesz, szigeteléssel. Amennyiben padlófűtés kerül kialakításra, úgy két betonréteg kialakítása szükséges, egy szerelőbeton, majd egy aljzatbeton. A betonfeltörések költségét az árajánlat tartalmazza, igény szerinti sitt elszállítással, külön díj ellenében.

Horonymarások utáni javítás munkadíja vakolással folyóméterben kerül meghatározásra, a villanyszerelő által megadott folyóméter alapján. Ezt a továbbiakban még glettelni, bandázsozni szükséges.

Burkolás

Az Árajánlatban szereplő m2 anyagárak és méretek tájékoztató jellegűek, normál lerakási módban, normál méretű lapnál alkalmazandóak. Amennyiben kiválasztásra kerül a használandó burkoló anyag, úgy pontos anyagigényt számolunk Önnek. Vizes blokkok esetén minden esetben folyékony fóliát alkalmazunk, továbbá a burkolások szintező kapuk és ékek alkalmazásával történnek. Az ajánlatban szereplő m2 ár a munkadíjra normál (nem extra nagy, nem extra kicsi, különleges formájú) burkolóra és hagyományos lerakási módra vonatkozik. Hagyományostól eltérő lapok és lerakási mód választása esetén az ajánlatban szereplő ár módosulhat. Épített zuhany kialakítása esetén – kizárólag egyenes falon – kiváló megoldás lehet a mozaik csempe alkalmazása. (Több burkolóház is vállalja a kiválasztott csempe mozaikra vágását és hálózását). A burkolandó falfelület, amennyiben előtte csempe volt rajta, előkészítésre kerül burkolásra, ez alatt a falak vakolással történő simítását végezzük el. Amennyiben a falakban dőlés van, vagy nyílnak, úgy azok változatlanul megmaradnak, ez a burkolhatóságot, választott burkolás típusát nagyban befolyásolja. A burkolt felület járhatósága min 24-48 óra, ennek be nem tartása miatti törést, repedést, felválást javítunk ugyan, de csak külön díj ellenében.

Az árajánlatban szereplő anyag mennyisége burkoló esetén a konkrét m2 alapján kerül meghatározásra, amennyiben kiválasztásra került az alkalmazandó burkoló anyag, úgy azok paraméterei alapján pontos anyagigényt számolunk Önnek, +15% al számolva a vágások miatt. A munkadíj a burkolandó felület m2 alapján kerül meghatározásra.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a burkolólapok vágása során előfordulhat a lapok mázas burkolatának sérülése, lepattogzása, melyet a fugázás megfelelően eltakar. Ezen lapokat igyekszünk úgy felhasználni, hogy nem látszó helyekre kerüljenek. A vágási sérüléseket nagyban befolyásolja a lap minősége és vastagsága is. Vastagabb burkoló lapok esetén a vágási sérülések valószínűsége nagyobb. 

Nyílászárók beépítése

A kért nyílászárók árait, méreteit, típusát az árajánlat a megbeszéltek szerint tartalmazza. Az ingatlan szigetelése vagy későbbi szigetelése esetén érdemes toktoldóval számolni a fal vastagodása miatt. Amennyiben redőnyök is kerülnek beépítésre, úgy azok méreteinek levétele a szigetelés után lehetséges, így gyártásuk, beépítésük nem egyszerre történik az ablakokéval. Ha a falnyílás mérete nem változik a szükséges redőnyök legyártatása is elindulhat. Az ajánlatban szereplő nyílászáró csere ár javítással együtt értendő, abban az esetben, ha a régi nyílászárót is mi távolítjuk el. A javítás alatt az élek javítását, levert fal vakolással történő helyreállítását értjük. Ezen javított felületek teljes rendbehozatala további glettelés, festés, takarószalag használatával hozható helyre, ezt a javítás nem tartalmazza. Külön díj ellenében javítjuk gletteléssel, festéssel stb.

A kivett nyílászárók és építési törmelék elszállítás költségére külön kérés alapján tér ki az árajánlat.

Ingatlan homlokzati szigetelés

Az Árajánlat tartalmazza a kért szigetelő anyaggal és rendszerrel történő szigetelés várható anyag és munkadíját, az épület magasságától függően állványok felállításának költségeit. Vegyes és vályog falazatra javasolt szigetelő rendszer pl a Baumit open légáteresztő rendszerek. Anyagárban drágábbak ugyan, de a szellőzés ezzel a legoptimálisabb. Polisztirol szigetelő anyagok alkalmazásával a szellőzést szellőzők beépítésével tudjuk megoldani. A fal típusához nem javasolt szigetelő anyag használata esetén a kialakult hő hidakért, penészedésekért, stb felelősséget nem vállalunk. Az ajánlatban szereplő munkadíj m2 ár normál szigetelésre vonatkozik, díszítő elemek alkalmazása nélkül. Amennyiben például burkolást is kér rá (ablakok köré, lábazat), vagy különböző színek alkalmazását, úgy annak külön költsége várható. Lehetősége van színezés nélkül csak ragasztóig kérni a szigetelést, vagy színezéssel együtt. A választott kivitelezési módra fogja tartalmazni az árat az árajánlat. Az ajánlatban meghatározott ragasztó mennyisége eltérhet a kivitelezés során, attól függően, hogy a falak mennyire egyenesek vagy nem egyenesek. Szigetelés során arra törekszünk, hogy az esetlegesen görbe, befele, kifele dőlő falakat egy szintbe, egyenesre hozzuk. A nemes vakolás felhordására a legoptimálisabb idő, ha nincs túl nagy meleg, napsütés, (leginkább tavasz és ősz) mert a tűző nap az anyag eldolgozás előtti kötését eredményezi, mely nyomot hagyhat a felületen, az eső és fagy szintén.

Glettelés, festés

Az Árajánlatban feltüntetett munkadíjak 2 sor glett, csiszolás, és annak mélyalapozására vonatkoznak m2 árban meghatározva. Festés tekintetében a megjelölt m2 ár, fehér festékkel történő, kezelt (glettel előkészített) falfelület festésére vonatkozó m2 ár. Színes festéssel történő falkezelés esetén felárat alkalmazunk. Továbbá a glettelés és festés előtti fóliázás, védelem további anyag és munkadíjat von maga után. Stukkó, bordűr, egyéb díszítő elemek alkalmazása igény szerint szintén felár ellenében történik. Amennyiben nem szükséges a teljes felület glettelése csak a repedések, horonymarás utáni javítások, úgy ennek költsége folyóméterben kerül felszámításra.

Tapéta eltávolításának munkaköltsége, amennyiben ez szükséges külön feltüntetésre kerül. Ez az ár nem tartalmazza annak elszállítását, igény szerint azt külön díj ellenében elszállítjuk.

Anyagok kiszállítása, sitt és építési hulladék elszállítása

A teljesítési határidőt tartani úgy tudjuk, hogy ha az anyagokat mi biztosítjuk, így elkerülhető, hogy a szükséges anyag nem áll rendelkezésre mikor azok kellenek. Ezen anyagokat külön szállítási díj ellenében szállítjuk a felhasználási helyre. Ennek díja a kiszállítások mennyiségétől függ, költsége az árajánlatban megjelölésre kerül.

Sitt és építési hulladék eltávolítása nem értelemszerű, ezen igényét külön jelezze felénk, így az Árajánlat ennek költségeit is tartalmazni fogja egységárban, hiszen mennyiségük előre nem meghatározható és a szállítási díjat m3 alapján határozzuk meg.

Értékbecslés

Értékbecslési szolgáltatásunkat Megbízási jogviszonyban, szerződés (továbbiakban Szerződés) alapján biztosítjuk. A szerződés megkötése előtt a Megbízó speciális igényének, illetve az értékbecslés céljának megfelelően árajánlatot adunk. Az árajánlat cégek esetében tartalmazni fogja a 27% ÁFÁ-t, míg magánszemélyek estében nem kerül ÁFA felszámításra. A munkadíj tartalmazza a földhivatali dokumentumok díját (tulajdoni lap, térképmásolat), kiszállás költségét (Ft/km), helyszíni szemle díját, továbbá egy darab nyomtatott és egy darab elektronikus szakértői jelentést. Színes nyomtatási igény esetén felár kerül felszámításra. Az értékbecslés elkészítéséhez alaprajz is szükséges, melyet az építési tervdokumentációban is megtalál, ennek hiányában felár ellenében elkészítjük. Osztatlan közös tulajdon esetén szükséges további dokumentum a tulajdonosok által aláírt, ügyvéd által ellenjegyzet használati megosztási megállapodás/szerződés. Az Ingatlan besorolása vagy az értékelő véleménye alapján az értékelés során előfordulható további dokumentumok listája: telep(hely)engedély (amennyiben a tevékenység engedély köteles), működési engedély (amennyiben a tevékenység engedély köteles), használatbavételi engedély, építési engedély (folyamatban lévő fejlesztés esetén), bérleti szerződések, stb. Az értékbecslés elkészítésének célja függvényében az értékelő által megjelölt további dokumentumok lehetnek: mérleg, eredménykimutatás, üzleti terv, szálloda/panzió esetén jövőre vonatkozó foglalási szerződések. Az értékelő által bekért dokumentumokat legkésőbb a helyszíni szemle során kell átadni az értékelőnek.

Amennyiben a helyszíni szemle során tapasztaltak alapján az ingatlan műszaki/egyéb állapota (pl.: komolyabb szemmel látható sérülés/meghibásodás az ingatlanon vagy műemléki/védett örökség besorolást kapott épület., stb.) indokolja külső szakértő bevonását, ennek díját és okát előzetesen egyeztetjük a megrendelővel. Ebben az esetben többletköltséget fog jelenteni a külső szakértői díj. Megbízási igényét jelezni honlapunkon is megtalálható elérhetőségeink valamelyikén tudja. A helyszíni szemle időpontját előzetesen egyeztetjük. Amennyiben nem szükséges külső szakértő bevonása a szakértői vélemény elkészítését 2-5 munkanap alatt vállaljuk a helyszíni szemle időpontjától számítva. Szakértő bevonásának esetén ez az idő automatikusan hosszabbodik a szakőrtő munka idejével, így ebben az esetben a szakértő írásos értékelésének kézhezvételétől indul a 2-5 munkanap. Értékbecslő az értékbecslés elkészítésével és átadásával önhibájából késedelembe esik, úgy minden késedelmes napra köteles a Megbízónak 500.- Ft,- azaz ötszáz forint összegű késedelmi kötbért megfizetni azzal, hogy a késedelmi kötbér az értékbecslői díjba beszámítható. A megbízásról számlát készítünk, melyet a helyszíni szemle során adunk át a megbízónak készpénzes díjfizetés esetén, de rendezhető átutalással is, ebben az esetben emailben küldjük el a számlát, melynek rendezésére 5 munkanapot biztosítunk. A szakértői jelentést akkor adjuk át, ha megérkezett a megbízási díj bankszámlánkra. Átutalásnál közleménybe kérjük feltüntetni a számla és a Szerződés sorszámát.

Az értékelési szakvélemény a helyszíni szemle során tapasztalt állapotra, készültségre vonatkozóan kerül elkészítésre. Az értékelést követően bekövetkezett bármilyen nemű változásokért – bontás, gazdasági erkölcsi avulás, gazdasági környezeti körülmények megváltozása, gondatlanság, funkciótól eltérő használat, állagromlás, műszaki-fizikai elváltozás, engedély nélküli építés -, melyek az ingatlan értékét befolyásoljak, felelősséget nem vállalunk.

Az értékelési szakvélemény a szakértő szellemi alkotása, Megbízó csak saját érdekkörében használhatja fel, azt más, harmadik személy részére ki nem adhatja. A szakvélemény hat hónapig érvényes, ezt követően új értékbecslés készítése szükséges. Az értékelés csak egységes egészként kezelhető, abból részeket kivenni, es azokat magukban értelmezni nem lehet.

Szakmai támogatás

Szakmai támogatásunk keretein belül lehetősége van nem hivatalos értékelési szakvéleményt kérni ingatlanáról. Ebben az esetben, szóban tájékoztatjuk a Megbízót a megtekintett ingatlan reális értékéről. Erre a megoldásra akkor lehet szüksége, ha az írásos szakvéleményre nem tart igényt. Helyszíni szemlét ebben az esetben is szükséges tartanunk, továbbá fényképek is készülhetnek az ingatlanról, viszont értékbecslési munkadíjat nem számolunk fel. A helyszíni szemle Békéscsabán belül díjmentes, Békéscsabán kívül csak a kiszállás költsége kerül számlázásra Ft/km.

Továbbá ingyenes szakmai támogatást biztosítunk saját ingatlan értékesítés/vétel esetén, annak érdekében, hogy piaci áron vásároljon, illetve adjon el ingatlant, a lehető legrövidebb idő alatt. Az eladás tekintetében hasznos tanácsokkal segítjük a Megbízót, ha értékesítő nélkül kívánja eladásra kínálni ingatlanát.

Abban az esetben, ha már megvásárolta az ingatlant, de felújításhoz finanszíroztatna, vagy nem talál megfelelő kivitelezőt/szakembert avagy költöztető céget, szintén állunk rendelkezésére. Ezen szolgáltatásunk teljesen díjmentes, szakember választás előtt megtekintheti annak referencia munkáit. Érdeklődést követően a kivitelező szakember fogja keresni a Megbízót, személyes találkozás egyeztetésére, illetve a munka felmérése érdekében.

Ingatlan asszisztens

Ingatlan asszisztencia szolgáltatásunkra Megbízási szerződés keretein belül tarthat igényt, melyben mindig egyedileg rögzítjük azon feladatok körét melyre a Megbízó megbízást ad, így a szolgáltatás ára is egyedileg lesz meghatározva, szerződésben rögzítve. A megbízási szerződés adott időszakra kerül megkötésre, mely időszak alatt a Megbízott a rá bízott feladatokat köteles elvégezni, a munkafolyamatról tájékoztatást adni a Megbízónak. A megbízás teljesítése esetén számlát állítunk ki, melynek fizetési határideje 5 munkanap. Átutalásnál közleményben feltüntetni szükséges a Megbízási szerződés sorszámát, továbbá a kiállított számla számát. Ezen szolgáltatás igénybevételével lehetősége van megbízást adni az alábbi feladatok ellátására/elvégzésére.

  • építőipari kivitelezők felkeresése, referencia munkájuk beszerzése megtekintésre, kapcsolattarás
  • árajánlatok beszerzése, összehasonlítása
  • együttműködés ügyvédekkel, közjegyzőkkel, végrehajtóval
  • ingatlan hirdetések kezelése
  • ingatlannyilvántartási ügyek intézése
  • épület karbantartási, felújítási munkálatok szervezése, koordinálása

Ingatlan értékesítés/vásárlás

Ingatlan értékesítésben, vagy megvételében, ezen szolgáltatásunk keretén belül állunk rendelkezésére. Megbízási szerződéssel jön létre a megállapodás, melyben rögzítésre kerülnek a Megbízó és Megbízott adatai, az ingatlan adatai. A megbízás határozott időtartamra jön létre, amely igény szerint hosszabbítható. Megbízó tulajdonjogát a Megbízott felé 15 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja. Eladási árat a Megbízó határozza meg, melyre viszont a Megbízott is javaslatot tesz az ingatlan megtekintése után. Megbízási szerződésben minimum ár kerül meghatározásra, ezen összegig alku esetén Megbízott lemehet, a Megbízó értesítése mellett. Az ingatlan eladási hirdetéseit a Megbízó kezeli, a hirdetésben megjelenő fényképeket a Megbízott készíti. Megbízó által készített fényképekkel nem hirdetjük az ingatlant eladásra. Az ingatlan megtekintésének idejére és a fényképezésre időpontot biztosít a Megbízó. Ezen alkalommal, továbbá érdeklődő általi megtekintés során az ingatlant fényképezésre/megtekintésre alkalmas állapotban mutatja be. Megbízott vállalja, hogy a nevezett ingatlanra kapott vételi ajánlatot 2 munkanapon belül Megbízó felé továbbítja. Megbízó vállalja, hogy a (megbízásban rögzített feltételektől eltérő tartalmú) vételi ajánlatot, annak megismerését követő 3 munkanapon belül elbírálja, és döntéséről Megbízottat értesíti.

A tulajdonjog átruházásának időpontjában az ingatlan per-, teher- és igénymentességéért Megbízó szavatol. Megbízási szerződés aláírásának napján az ingatlant terhelő bejegyzéseket a szerződésben külön rögzítik a felek.

Megbízó közvetítési díj kifizetését vállalja, melynek összege:

– általános (nem kiemelt) értékesítési megbízás esetén: a tényleges eladási ár 2 %-a (azaz: kettő százaléka) + Áfa.

– kiemelt értékesítési megbízás esetén: a tényleges eladási ár 1,5 %-a (azaz: egy és fél százaléka) + Áfa.

Általános értékesítési megbízás esetén az ingatlant eladásra más ingatlaniroda igénybevételével, továbbá a tulajdonos maga is kínálhatja. Más ingatlanközvetítő cég megbízása esetén a Megbízottat értesíteni szükséges. A Megbízott által, az ingatlanról készített fénykép/videó csak a Megbízott hirdetéseihez használható fel.

Kizárólagos szerződés esetén az ingatlant kizárólag a H&K Consulting hirdetheti. Home staging szolgáltatásunk kizárólagos szerződések esetén érhetőek el, felár ellenében. Kizárólagos szerződés csak határozott időtartamra köthető, minimum 6 hónap, ezt szerződésben rögzítik a felek. Az ingatlanon látható helyen elhelyezett „Eladó” tábla csak a kizárólagos szerződés esetén helyezhető el.

Fent meghatározott közvetítői díjat a szolgáltató bármikor módosíthatja, erről szerződésben tájékoztatja a Megbízót. Már aláírt Megbízási szerződésekre a közvetítői díj változása nincs hatással, kizárólag annak lejárata és újra kötése esetén.

A közvetítési díj abban az esetben illeti meg Megbízottat, ha a tevékenységére visszavezethetően a közvetítés sikeres és a felek között az adásvétel létrejön.

A közvetítési díj megfizetése a foglaló átvételének napján, ennek hiányában az első pénzmozgáskor esedékes.

Megbízott a közvetítési díj 50%-ára abban az esetben is igényt tarthat, ha:

Megbízó, a jelen megbízásban rögzítettekkel azonos feltételeket tartalmazó vételi ajánlatot nem fogadja el.

Megbízó, a jelen megbízás időtartamának lejártát követő 12 hónapon belül a Megbízott tevékenységére visszavezethetően köt az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést.

Megbízó vételi ajánlatot elfogadja, majd attól bármely okból visszalép úgy a Megbízottat hagyományos közvetítői szolgáltatás igénybevétele esetén 30.000Ft, azaz Harmincezer forint munkadíj, továbbá kizárólagos közvetítői szolgáltatás igénybevétele esetén 50.000Ft, azaz Ötvenezer forint munkadíj illeti meg.

Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízott tevékenységére  visszavezethetően, a Megbízott tudtán kívül (a Megbízott megkerülésével) értékesíti az ingatlant, úgy Megbízott a közvetítési díj kétszeresére tarthat igényt.

Megbízó hozzájárul, hogy a Hóbor Eurotrans Kft – H&K Consulting az ingatlan értékesítéséhez szükséges reklámanyagokat széles körben terjessze, és a potenciális  érdeklődőknek az ingatlant bemutassa.

Megbízó vállalja, hogy az érdeklődő ügyfeleknek, előre egyeztetett időpontban, megtekintésre alkalmas állapotban biztosítja az ingatlan bejárását/megtekintését.

Minden érdeklődő Ügyfelet nyilvántartásba veszünk, az ingatlan megtekintése előtt.

Hitelügyintézés és biztosítás

15 éves hitelezési tapasztalattal állunk rendelkezésre pénzügyekben. Jelen szolgáltatásunkkal biztosítani tudjuk Önnek a pénzintézetek hitelajánlatainak begyűjtését és kiválasztani a megfelelő ajánlatot. Magyarország egyik vezető biztosító társaságával kötött megállapodásunk eredményeként biztosítási termékek széles köre is elérhető rajtunk keresztül. A hitel és biztosítási termékek közvetítése ingyenes szolgáltatás.

1.6. Megbízás

Bármely megbízásra/szolgáltatásra igényt rögzíteni honlapunkon (link) keresztül lehet, vagy ezen igény telefonon keresztül is jelezhető. Amennyiben emailben kér tájékoztatást úgy 48 órán (munkanap) belül vesszük fel a kapcsolatot Önnel.

1.7. Elállás joga

Az Ügyfél és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a megbízási szerződés aláírásától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, kivételt képez ez alól az Ingatlan Értékbecslés, melyre vonatkozó Megbízási szerződéstől elállni kizárólag a helyszíni szemle előtti napig van lehetőség, az addig a napig beszerzett dokumentumok költségmegtérítése mellett.

1.8.Panaszkezelés

Bármely észrevételét, panaszát az alábbi elérhetőségeinken jelezheti felénk.

Hóbor Eurotrans Kft. – H&K Consulting

Hóbor-Kincses Zita

Ügyvezető Tel.: 06302392594

Mail: info@handk.hu

Békéscsaba, 2020. 10. hó 10. nap

[i] Az elkészített árajánlat tartalmazni fogja a 3D látványtervet konyhabútor esetében.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a fent megadott számlázási adatok alapján a Megrendelt munkálatok felmérési díját számlázzuk Önnek. Az Árajánlat és Költségterv elkészítésének és átadásának feltétele, ezen díj megfizetése, amely átutalással vagy készpénzben történhet.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a kivitelezéssel minket bíz meg, úgy a felmérési díj jóváírásra kerül Önnek a megfizetett munkadíjból.

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelő megnevezése: Hóbor Eurotrans Kft. – H&K Consulting, Székhely: 5600 Békéscsaba, Kolozsvári utca 22., adószám: 27278503-2-04, telefon: 06302392594, e-mail: info@handk.hu

hozzájárulok, az Adatkezelő részére átadott fenti személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel.

A Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja a Megrendelt munkálatok, az Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, a Megrendelő azonosítása, a Megrendelővel való kapcsolattartás és kommunikáció.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Kelt, ………………………., …………..év …………….. hónap …. nap

……………………………………………………………

Nyilatkozattevő neve, aláírása

Személyi igazolvány száma: ………………….rétegenként technológia száradási idő minimum 2 hét. Az anyagszáradási idő nem része a teljesítési időnek. A teljesítési idő a száradási idővel hosszabbodik.

Compare listings

Compare